Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje (GZP)

Področje Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje v razširjenem programu šole predstavlja čas in prostor, dostopen vsem učencem. Vsebuje različne dejavnosti, s katerimi vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in socialni razvoj posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje vseh in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Cilji področja

 Učenci-ke:

  • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
  • izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
  • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju;
  • pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč, higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost);
  • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

Sklopi področja

  • Gibanje
  • Hrana in prehranjevanje
  • Zdravje in varnost
(Visited 210 times, 1 visits today)