Vsebine iz življenja in dela osnovne šole (VŽD)

Področje predstavlja odziv na potrebe celostnega razvoja učencev, še posebej na njihove interese in motivacijske značilnosti, odziv na značilnosti in aktualne probleme lokalnega okolja šole in širše družbene skupnosti. Dejavnosti področja omogočajo učencem dopolnjevanje, nadgradnjo, poglabljanje ali razširjanje že usvojenih znanj, veščin, ter razvijanje novih, ki podpirajo razvoj  kompetenc za vseživljenjsko učenje in za vedno bolj avtonomno načrtovanje izobraževalne in poklicne poti (kariere). Dejavnosti spodbujajo razvoj inkluzivne šole in trajnostni razvoj. Dejavnosti področja predstavljajo podporo učencem pri spoznavanju svojih močnih področij, interesov, pri izbiri in zastavljanju osebnih ciljev na področju učenja, izobraževalne in poklicne poti oz. podpirajo karierno orientacijo. Področje je usmerjeno v podporo  razvijanja  kakovostnih odnosov,  za delo v skupini vrstnikov in med učenci šolske skupnosti, v razvijanje interesov in talentov učencev, razvijanje znanj in veščin raziskovalnega dela, nudenje podpore učencem z učnimi težavami, razvijanje sistemskega mišljenja ter prevzemanje vloge aktivnega državljanstva.

Cilji področja

 Učenci-ke:

 • spoznavajo strategije in razvijajo sposobnosti samostojnega in/ali sodelovalnega učenja ter vrednotenja le-tega, za uspešno opravljanje šolskih in domačih nalog
 • se izražajo in učijo skozi igro
 • odpravljajo vrzeli v znanju in poglabljajo že pridobljeno znanje
 • razvijajo znanja in veščine za raziskovalno delo in tekmovanja
 • krepijo inovativnost in uporabo različnih tehnologij
 • odkrivajo in razvijajo osebne interese in talente
 • razvijajo veščine načrtovanja in organiziranja nestrukturiranega prostega časa, individualno in/ali v skupini
 • razvijajo občutljivost za zaznavanje aktualnih problemov šole in okolja šole ter sposobnosti reševanja le-teh z medvrstniškim in medgeneracijskim sodelovanjem
 • razvijajo veščine komuniciranja in medijske pismenosti na šolski, lokalni, nacionalni in mednarodni ravni
 • razvijajo lastne karierne poti.

Sklopi področja

 • Samostojno in/ali sodelovalno učenje
 • Igra in samostojno načrtovanje prostega časa
 • Medvrstniško, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje
(Visited 201 times, 1 visits today)