Kultura in tradicija (KT)

Učenci z aktivno udeležbo in izkušenjskim učenjem razvijajo kulturno-umetniške potenciale, raziskujejo, načrtujejo in predlagajo rešitve za varovanje in ohranjanje kulturne in naravne dediščine, preko medsebojno prepletenih kulturno-umetniških področij, razvijajo kulturno zavest in pozitiven odnos do nacionalne, evropske in svetovne dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost. Pridobivajo znanja, veščine in izkušnje o vlogi posameznika in skupin v raznoliki globalni družbi, ustreznih načinih vzpostavljanja odnosov in komuniciranja v lastnem in tujih jezikih, sodelovanju in solidarnosti.

Pozitivne kulturno-umetniške izkušnje prispevajo k celovitemu razvoju osebnosti vsakega posameznika in življenju v demokratični družbi, ki temelji na znanju, občih kulturnih in civilizacijskih vrednotah, etičnih načelih, ustvarjalnosti, inovativnosti, trajnostnem delovanju in aktivnem demokratičnem državljanstvu. Poudarjen je pomen sodelovanja šole z lokalnimi in širšimi skupnostmi.

Cilji področja

Učenci-ke:

 • pridobivajo znanja in veščine za razvoj lastnega kulturnega in svetovnega nazora ter oblikujejo pozitiven odnos do nacionalne, evropske in svetovne kulturno-umetniške dediščine ter njenega vključevanja v sodobnost;
 • krepijo in razvijajo neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost in inovativnost; z uporabo različnih medijev kreativno izražajo ideje, izkušnje in občutja.
 • krepijo in razvijajo (samo)spoštovanje, (samo)zaupanje in odgovornost do sebe, drugih in okolja;
 • krepijo in razvijajo zavest o aktivnem državljanstvu in nacionalni identiteti ter oblikujejo pozitiven odnos, vrednote in načine ravnanj do različnih etničnih, narodnih in socialnih skupin;
 • krepijo znanja, spretnosti in veščine za učinkovito sodelovanje in sporazumevanje v lastnem in tujih jezikih;
 • razvijajo strategije o učenju jezikov in krepijo (med)jezikovno zavest;
 • krepijo in razvijajo prosocialno vedenje (empatijo, altruizem, solidarnost, prostovoljstvo);
 • oblikujejo in udejanjajo zamisli in pobude v šolskem, lokalnem in širšem okolju (proaktivnost).

Sklopi področja

 • Kultura, umetnost in dediščina
 • Kultura sobivanja
 • Tuji jezik
(Visited 187 times, 1 visits today)